Loading color scheme

Ponad 4 miliony złotych dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ponad 4 miliony złotych dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2022 roku opolskie urzędy pracy w ramach KFS mają do wykorzystania 4 193 tys. złotych. Środki te będą mogły zostać przeznaczone miedzy innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji na rynku pracy, wsparcie osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych, czy wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Wniosek o wsparcie można złożyć zgodnie z terminami naboru i zasadami określonymi przez powiatowy urząd pracy. Z reguły środki finansowe dostępne są już w styczniu, dlatego warto śledzić strony internetowe urzędów już teraz.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2022 roku wyznaczono następujące priorytety:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

 

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środkami  KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do PUP właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

- doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
- kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Na 2022 rok ustalono następujące limity środków dla poszczególnych PUP:

        Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu - 297,1 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach - 153,9 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu - 405,1 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku - 219,9 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach – 340,4 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie – 157,2 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – 426,6 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie – 225,1 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Opolu - 1 495,3 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku – 157,4 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich – 315,0 tys. zł.