Loading color scheme

Prof. Tersa Sołdra-Gwiżdż

Teresa Sołdra-Gwiżdż, dr hab., prof. UO, socjolog, absolwentka socjologii UJ, doktoryzowałam się i habilitowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podjęłam pracę w Instytucie Śląskim w Opolu, a następnie na Politechnice Opolskiej i Uniwersytecie Opolskim, na którym obecnie nadal pracuję. Tematyka związana ze Śląskiem stanowi wiodący obszar moich naukowych zainteresowań. Z tego zakresu opublikowałam wiele prac naukowych m.in. monografie autorskie: Miedzy rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego (1997), Socjologia wobec Śląska–jedność czy wielość”? (2010) oraz Lokalne, regionalne, czy globalne? Problemy społeczne Śląska Opolskiego: kryzys demograficzny, migracje, rynek pracy (2019). W polu moich zainteresowań badawczych leżą także: socjologia stosunków etnicznych i relacji międzygrupowych, problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem problemów Śląska Opolskiego oraz socjologiczna problematyka rynku pracy. Byłam i jestem koordynatorką i kierowniczką wielu projektów badawczych. W 2019 roku z ramienia Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyłam w interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt. Imigranci z Ukrainy w województwie opolskim – stan obecny i perspektywy, (realizowanym we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Politechniką Opolską i Instytutem Śląskim w Opolu), a w 2020 roku w dwóch projektach badawczych:

-Szkoła w czasach pandemii. Badania CATI zrealizowane wśród  uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu (case study), cz. I i II;

-Wpływ epidemii Covid-19 na rynek pracy w województwie opolskim.

Jestem autorką ponad 100 prac naukowych. W latach 2007-2012 sprawowałam funkcję dyrektorki Państwowego Instytutu Naukowego-Instytutu Śląskiego w Opolu oraz sekretarza Komisji Regionalnej Polityki Społecznej Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.