Loading color scheme

Dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2004 r.). Pracę doktorską obroniła na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010 r.). Od 2007 r. jest pracownikiem Politechniki Opolskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Polityki Regionalnej). Stypendystka Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.  Odbyła staże naukowe w Humboldt-Innovation GmbH w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Mannheim.  Jest członkiem Krajowej Sieci Migracyjnej.  Współpracuje z instytucjami samorządowymi m.in. przy strategiach rozwoju regionalnego. Jest członkiem grupy eksperckiej opracowującej Regionalny Program na Rzecz Integracji cudzoziemców w województwie opolskim.  

Realizowała projekty badawcze poświęcone tematyce migracyjnej. W 2010 r. prowadziła badania wśród cudzoziemskich studentów uczących się na uczelniach województwa opolskiego (projekt finansowany ze środków Politechniki Opolskiej). W latach 2012 – 2013 ekspert i współautorka raportu przygotowanego w projekcie pt. Opracowanie systemów zaradczych ułatwiających integrację jako wynik kompleksowych badań nad wybranymi study case obywateli państw trzecich w województwie opolskim,  który współfinansowany był  z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. W latach 2014 -2015 uczestniczyła w projekcie międzynarodowym finansowanym ze środków europejskich pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, który obejmował m.in. przedsiębiorców migrantów powrotnych.  W latach 2017-2018 kierowała projektem badawczym pt. Imigranci zarobkowi w sektorze usług opiekuńczych nad seniorami w Polsce (case study z woj. opolskiego). Wyzwania metodologiczne, który finansowany był z Narodowego Centrum Nauki. W 2019 r. była współautorką badania realizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pt. Przedsiębiorczość imigrantów, jako przewaga konkurencyjna województwa opolskiego.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy i zachodzącymi na nim przemianami oraz procesami migracji, w tym szczególnie imigracją do Polski. Jest autorką (i współautorką) pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.